Oznamy spoločnosti Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ

 

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

,,Investícia do Vašej budúcnosti"


Miesto realizácie projektu: Nádražná 33/G, Skalica, Slovenská republika

 

Názov a stručný opis projektu: „Inovatívny CNC sústruh v podniku Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ“

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti podniku Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ prostredníctvom nákupu inovatívneho strojového zariadenia.

 

Špecifické ciele:

opobstaranie novej technológie určenej na technicky náročnú výrobu rotačných, plochých a tvarových 

       súčiastok.

optvorba nového pracovného miesta na pozíciu obrábač kovov

 

Východiskový stav:

Podnik Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ bol založený živnostenským oprávnením v súlade s príslušnými ustanoveniami živnostenského zákona v roku 1999. Hlavným predmetom podnikania je v súčasnosti zákazková strojárenská výroba. Jedná sa o technicky náročnú výrobu náhradných dielov, špeciálneho zariadenia a meradiel. Tieto výrobky podnik primárne dodáva do strojárskeho a automobilového priemyslu, no dodávky smerujú tiež aj do polygrafického, chemického, potravinárskeho, poľnohospodárskeho a vojenského priemyslu. Odberateľmi produkcie sú spoločnosti sídliace na území Slovenskej republiky, no výhodná geografická poloha v blízkosti k Českej republike a Rakúsku predstavuje pre podnik príležitosť preniknúť aj na trhy týchto krajín. Strojové a technické vybavenie zabezpečuje podniku silné postavenie na trhu. Umožnuje totiž nielen výrobu náradia, ale aj výrobu náhradných dielov, pričom okolité firmy sa zameriavajú len na jednu z týchto činností. V súčasnosti však možno pozorovať, že odberatelia sa snažia skrátiť čas viazanosti zásob na sklade na minimum, a preto požadujú stále častejšie dodávky. Z tohto dôvodu je pre podnik potrebné, aby v záujme zachovania konkurencieschopnosti a upevnenia postavenia na trhu obstaral technológiu, ktorá umožní skrátiť výrobné časy a zároveň produkovať nové typy súčiastok s požadovanou kvalitou a presnosťou.

 

Stav a realizácia projektu:

Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (NFP) podnik obstaral novú technológiu, ktorou je inovatívny CNC sústruh. Toto zariadenie slúži na výrobu rotačných, plochých a tvarových súčiastok. Niektoré z nich už podnik aj v minulosti vyrábal, no vzhľadom na rastúce požiadavky odberateľov bolo obstaranie novej technológie potrebné na dosiahnutie skrátenia výrobných časov. Pomocou novej technológie sú taktiež produkované nové výrobky, ktorými sú drážkované hriadele a tvrdokovové opierky. Predchádzajúcou technológiou ich podnik nebol schopný produkovať pri požadovaných cenách. Vďaka razšíreniu produktového portfólia a zvýšeniu efektívnosti výroby môže podnik lepšie zásobovať svojich odberateľov a zároveň bol vytvorený potenciál na získanie nových odberateľov produkcie. Projektom bolo vytvorené 1 nové pracovné miesto (obrábač kovov) pre uchádzača do 29 rokov. Aktuálne, v období udržateľnosti projektu, sú aktivity podniku naďalej nasmerované k naplneniu vytýčených cieľov, ktorými je zvyšovanie efektívnosti produkcie, skracovanie výrobných časov, rozšírenie produktového portfólia, zlepšovanie parametrov výrobkov a lepšie uspokojovanie požiadaviek odberateľov.


Názov a sídlo prijímateľa:

Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ, Nádražná 33/G, 909 01 Skalica, Slovenská republika

 

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Dátum začatia projektu: 24.09.2015 , skončenie projektu: 29.10.2015.

 

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

OPKAHR

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

ophttp://www.economy.gov.sk

op

www.opkahr.sk

opwww.siea.gov.sk

 

Výška poskytnutého príspevku: 103 800,00 EUR

 

Fotodokumentácia:

 

Fotodokumentácia pred začatím projektu  

  

 

Fotodokumentácia počas realizácie projektu

             

 

Fotodokumentácia po ukončení realizácie projektu